REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 DPD POLSKA SP. Z O.O.

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy (eSklep) dostępny pod adresem internetowym www.sklep.dpd.com.pl jest prowadzony przez DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000028368, posiadającą NIP: 526-020-41-10, posiadającą kapitał zakładkowy w wysokości 228.604.000 PLN.
 2. Nazwa eSklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny, mechanizmy informatyczne wykorzystane do zapewnienia jego funkcjonalności, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne stanowią własność DPD lub podmiotów powiązanych z DPD, chyba że w sposób wyraźny postanowiono inaczej i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Użytkownik może korzystać z tych utworów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego prawem autorskim. Zakazane jest podejmowanie czynności mogących naruszyć wskazane w niniejszym ustępie prawa własności intelektualnej DPD lub innych uprawnionych podmiotów, a w szczególności (poza przypadkami określonymi w prawie autorskim) niedopuszczalna jest reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie, utrwalanie, przechowywanie, publiczne odtwarzanie, najem, użyczanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób elementów określonych w niniejszym ustępie, bez uprzedniej pisemnej zgody DPD.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z eSklepu, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem eSklepu i wykonywania w/w Umów Sprzedaży. 
 4. Prawo do korzystania z eSklepu oraz dostęp do niego może zostać przyznany na warunkach określonych w Regulaminie wyłącznie Klientowi DPD, który zawarł z DPD Umowę. Warunkiem korzystania z eSklepu jest spełnienie przez Klienta wymagań technicznych określonych w Regulaminie oraz przestrzeganie przez niego postanowień Umowy i Regulaminu. Klientami DPD są wyłącznie przedsiębiorcy, zatem niniejszy Regulamin nie dotyczy konsumentów.
 5. Produkty Operacyjne nabyte przez Klienta za pośrednictwem eSklepu mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy. W przypadku wykorzystywania Produktów Operacyjnych do innych celów, m.in. nadawania w nabytych za pośrednictwem eSklepu opakowaniach przesyłek za pośrednictwem innych niż DPD przewoźników, DPD nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Ponadto, w sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym, DPD ma prawo zawieszenia w trybie natychmiastowym świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem eSklepu  oraz rozwiązania Umowy według własnego uznania.
 6. Dla celów niniejszego dokumentu ustala się następujące znaczenie dla zwrotów wskazanych poniżej:
  1. DPD lub Sprzedawca lub Usługodawca – DPD Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, posiadająca kapitał zakładkowy w wysokości 228.604.000 PLN;
  2. DPD Online aplikacja udostępniania Zleceniodawcy przez DPD w ramach Umowy, służąca usprawnieniu procesu zamawiania Usług. Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji określa Regulamin Korzystania z Aplikacji DPD Polska Sp. z o.o. opublikowany na stronie: www.dpd.com.pl;
  3. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  4. eSklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.dpd.com.pl, prowadzony przez DPD, za pomocą którego DPD przedstawia Klientom oferty Produktów, które mogą być wykorzystane do realizacji przez DPD Usług oraz za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów z DPD;
  5. E-mail lub Adres E-mail – adres poczty elektronicznej wprowadzony przez Klienta/Użytkownika w eSklepie;
  6. Formularz  Zamówienia (Koszyk) - Usługa Elektroniczna; formularz dostępny w eSklepie, umożliwiający za pośrednictwem Konta złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży;
  7. Grupa Kapitałowa DPD – spółki powiązane kapitałowo z DPD, tj. ACP Global Forwarding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  8. Hasło – utajniony ciąg znaków służący do uwierzytelnienia Użytkownika Aplikacji oraz w eSklepie;
  9. Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która zawarła z DPD Umowę i na jej podstawie zleca DPD wykonanie usług polegających na przesyłaniu i doręczaniu przesyłek oraz korzysta z eSklepu za pośrednictwem Użytkowników;
  10. Kompletacja – usługa płatna wg ceny netto wskazanej w eSklepie, polegająca na kompletowaniu zamówionych w eSklepie Produktów, celem realizacji Zamówienia złożonego w eSklepie;
  11. Konto  – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualnym Loginem i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym DPD, w którym gromadzone są dane podane przez indywidualnego Użytkownika oraz informacje o złożonych przez Użytkownika Zamówieniach w eSklepie; Konto zostaje utworzone w momencie nadania przez DPD Loginu i Hasła Klientowi w Aplikacji;
  12. Login – ciąg znaków stosowany jako identyfikator Użytkownika w Aplikacji oraz w eSklepie;
  13. Nazwa skrócona – nazwa, pod którą dany Odbiorca Zamówienia zostanie zapisany w książce adresowej Konta;
  14. Numer płatnika – numer Klienta przypisany Klientowi przez DPD; numer płatnika wskazany jest na Umowie;
  15. Numkat – indywidualnie nadany Klientowi przez DPD numer, którym Klient zobowiązany jest posługiwać się celem zlecenia, realizacji i rozliczania Usług w ramach Umowy;
  16. Odbiorca – podmiot, któremu ma zostać doręczone Zamówienie, wskazany przez Użytkownika;
  17. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta przez DPD i Klienta;
  18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem eSklepu poprzez złożenie Zamówienia; przez Umowę Sprzedaży rozumie się również zamówienie Produktów Operacyjnych;
  19. Usługi - świadczone  przez  DPD  na  rzecz  Klienta  na  podstawie Umowy i na warunkach opisanych w Umowie usługi przewozowe i usługi związane z przewozem, usługi spedycyjne lub pocztowe usługi kurierskie polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich;
  20. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez DPD na rzecz Klienta za pośrednictwem eSklepu;
  21. Użytkownik – każda osoba korzystająca z eSklepu w imieniu i na rzecz Klienta, która otrzymała stosowny dostęp do eSklepu od Klienta w celu składania w eSklepie Zamówień w imieniu i na rzecz Klienta;
  22. Uwierzytelnienie – proces weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez podanie Loginu, Numeru płatnika oraz poprawnego Hasła do eSklepu;
  23. Produkt lub Opakowanie lub Materiał – towar (rzecz) oferowany Klientowi do zamówienia/sprzedaży w eSklepie na zasadach określonych w Regulaminie; jeśli w niniejszym Regulaminie stosuje się pojęcie Produkt lub Opakowanie lub Materiał rozumie się przez to zarówno Produkt Dodatkowy jak i Produkt Operacyjny;
  24. Produkt Dodatkowy – towar (rzecz) oferowany do sprzedaży w eSklepie za cenę zamieszczoną w eSklepie;
  25. Produkt Operacyjny – towar (rzecz) oferowany nieodpłatnie do zamówienia w eSklepie w ramach Umowy;
  26. Okres Rozliczeniowy – okres, za który zgodnie z Umową rozliczane jest wynagrodzenie DPD za Usługi świadczone przez DPD w ramach Umowy;
  27. Opiekun Handlowy – przedstawiciel DPD wobec Klienta w zakresie realizacji Umowy;
  28. Reglamentacja - zmniejszenie ilości zamówionych Produktów Operacyjnych w ramach danego Zamówienia lub wykluczenie Produktu z Zamówienia albo ograniczenie jego ilości w Zamówieniu, w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w Regulaminie;
  29. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z eSklepu przez Klienta oraz indywidualnych Użytkowników w imieniu i na rzecz Klienta, będący regulaminem w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  30. Termin Dostawy –  termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę obejmujący przygotowanie, Kompletację i doręczenie (wydanie) Zamówienia Klientowi;
  31. Wartość Netto Zamówienia – suma ceny Netto Produktów objętych jednym Zamówieniem oraz opłaty za usługę Kompletacji Zamówienia Klientowi:
  32. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane w imieniu i na rzecz Klienta za pośrednictwem eSklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Przez Zamówienie należy również rozumieć ostateczną zawartość Formularza Zamówienia (koszyka) składającą się z Produktów i usług, w tym Kompletacji;
  33. Zamawiający – indywidualny Użytkownik składający Zamówienie w imieniu i na rzecz Klienta w eSklepie.
  34. Opakowania Na Wymiar – opakowania z tektury oferowane przez Sprzedawcę, realizowane na podstawie indywidualnego zamówienia Klienta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz przy uwzględnieniu § 4a Regulaminu.

 

§ 2. Zasady korzystania z eSklepu

 1. Przed pierwszym skorzystaniem z eSklepu Klient oraz indywidualny Użytkownik mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Klient zobowiązany jest, na własne ryzyko, zapewnić przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez Użytkowników. Rozpoczęcie korzystania z eSklepu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu przez Klienta i indywidualnego Użytkownika. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.sklep.dpd.com.pl w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Użytkownik korzysta z eSklepu przy użyciu Loginu, Hasła i Numeru płatnika Klienta. Zasady nadawania Loginu i Hasła, a także zasady zmiany Hasła określa Regulamin Korzystania z Aplikacji DPD Polska Sp. z o.o. opublikowany na stronie internetowej: www.dpd.com.pl.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 

a)      komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

b)      dostęp do poczty elektronicznej;

c)      zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320x480.

 1. Korzystanie z eSklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania silnika Java jak również prawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, w szczególności obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies. Za problemy wynikające ze stosowania oprogramowania lub sprzętu nie spełniającego wymogów opisanych w niniejszym ustępie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie eSklepu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Użytkownik, przy pierwszym logowaniu się do eSklepu zostanie poproszony o wprowadzenie adresu e-mail, na który otrzymywał będzie wszelkie informacje majace na celu realizację Zamówienia.
 3. Polityka Prywatności, mająca zastosowanie w ramach eSklepu została opublikowana na stronie www.sklep.dpd.com.pl.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z eSklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom oraz Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.

 

§ 3. Zakres i zasady świadczenia Usług Elektronicznych w eSklepie

 1. Dla możliwości korzystania z eSklepu konieczne jest pomyślne Uwierzytelnienie Użytkownika.
 2. Korzystając z eSklepu Użytkownik ma możliwość:

a)         zapoznania się z katalogiem Produktów oferowanych przez DPD, służących zwłaszcza do przygotowania przesyłki nadawanej na podstawie Umowy;

b)        zamówienia Produktu Operacyjnego i/lub zakupienia Produktu Dodatkowego.

 1. Katalog Produktów i usług dostępnych w eSklepie jest wiążący do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez DPD. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zawieszeniem, zaprzestaniem lub zmianami stosuje się zasady dotychczasowe.
 2. Każdy z Produktów oferowanych w eSklepie zawiera opis. Opis Produktu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, może zawierać szczególne warunki zakupu/zamówienia danego Produktu. Opis Produktu wskazuje, czy dany Produkt stanowi Produkt Operacyjny, czy Dodatkowy.
 3. Zamówienia w eSklepie składać można przez całą dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie eSklepu.
 4. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godzinie 17:00 czasu polskiego oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą traktowane, jako złożone w następnym Dniu Roboczym.
 5. Ceny Produktów Dodatkowych, znajdujących się w eSklepie oraz za usługę Kompletacji  wyrażone są w złotych i są cenami netto. Cena podana przy każdym Produkcie Dodatkowym jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Ceny Produktów Dodatkowych, usługi Kompletacji, zostaną powiększone o należny podatek VAT obliczony według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. Zasady płatności określa § 5 Regulaminu poniżej.
 6. Zamówienie składa się przy użyciu Formularza Zamówienia (koszyka) w następujący sposób:

a)    Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, które zamierza zamówić/nabyć poprzez użycie funkcjonalności ,,Do koszyka", zamieszczonej obok wizerunku Produktu; Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka;

b)   w trakcie wyboru Produktów Zamawiający ma przez cały czas możliwość uzyskania informacji o zakresie Zamówienia, w tym Wartości Netto Zamówienia, używając funkcjonalności ,,Twój koszyk";

c)    po zakończeniu wybierania Produktów Użytkownik w oknie ,,Twój koszyk" dokonuje ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia Formularza Zamówienia (koszyka);

d)   Użytkownik wprowadza (lub edytuje) dane niezbędne do realizacji Zamówienia zawarte w Formularzu Zamówienia;

e)    w oknie „Formularz Zamówienia” znajduje się zestawienie wszystkich Produktów, które Użytkownik zamierza zamówić/nabyć w imieniu i na rzecz Klienta w ramach danego Zamówienia wraz z ich jednostkowymi cenami netto oraz opłatą za usługę Kompletacji, a także Wartością Netto Zamówienia wskazaną w rubryce „Łączna kwota”; o opłacie za usługę Kompletacji, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach eSklepu w trakcie składania Zamówienia;

f)    przed złożeniem Zamówienia Użytkownik składa oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem w jego aktualnej wersji, zamieszczonej w eSklepie w zakładce „Regulamin” i o jego akceptacji;

g)   przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik składa oświadczenia o wyrażeniu zgody na naliczenie opłaty za Kompletację zamówienia;

h)   złożenie Zamówienia następuje po użyciu funkcjonalności „Złóż zamówienie”; użycie tej funkcjonalności oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży;

i)     Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

 1. Klient może otrzymać zaopatrzenie w Produkty Operacyjne w ramach Umowy wystarczające na jeden miesiąc realizacji Umowy z nieznacznym zapasem. Jeśli suma Zamówień na dany Produkt Operacyjny, złożonych w okresie 31 dni przekroczy znacznie średnie nadania paczek przez Klienta z poprzednich 3-ch miesięcy wykazywane dla danego Numkatu, liczba Produktów Operacyjnych zostanie dopasowana adekwatnie do wykazywanego wolumenu nadań lub realizacja Zamówienia zostanie anulowana.
 2. Produkt Operacyjny może zostać wykluczony z Zamówienia lub jego liczba może zostać ograniczona jeśli zaistnieje prawdopodobieństwo jego wykorzystywania niezgodnie ze szczegółowymi warunkami Zamówienia zawartymi w opisie, o którym mowa w § 3 ust.4 . W sytuacji, o której mowa w zadaniu poprzednim, Zamawiający otrzyma stosowny komunikat systemowy na Adres E-mail. W przypadku wystąpienia potrzeby złożenia Zamówienia na ilości Produktów większe niż wynikałoby to ze średnich nadań paczek przez Klienta w ramach Umowy, należy niezwłocznie przesłać potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z uzasadnieniem do Opiekuna Handlowego Klienta.
 3. W ramach e-Sklepu DPD może organizować akcje promocyjne na oferowane Produkty. Szczegółowe zasady promocji, czas jej trwania będą określały warunki promocji zamieszczone na stronie www.sklep.dpd.com.pl. Sprzedaż Produktów w ramach promocji odbywała będzie się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Klient, po uprzednim wyrażeniu zgody, może otrzymywać od DPD drogą elektroniczną, na Adres E-mail, newsletter zawierający treści marketingowe oraz informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., dotyczące usług, produktów, promocji oferowanych przez DPD oraz podmioty z Grupy Kapitałowej DPD.

 

§ 4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w eSklepie, zgodnie z § 3 ust. 8 lit. h) Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji lub informuje o tym, że Zamówienie na Produkty Operacyjne nie może być zrealizowane, wskazując przyczynę braku możliwości realizacji Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości na Adres E-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, należy sprawdzić zakładkę "spam" w skrzynce mailowej lub skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy, dostępny w zakładce „Kontakt” eSklepu.  Po zawarciu Umowy Sprzedaży, na Adres E-mail Sprzedawca przesyła wiadomości związane z realizacją Zamówienia.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie eSklepu oraz (2) przesłanie wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej, na Adres E-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym eSklepu.

 

§ 4a. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży Opakowań na Wymiar

 1. E-Sklep DPD oferuje ponadto sprzedaż opakowań z tektury na podstawie indywidualnego zamówienia Klienta zwane dalej: „Opakowaniami Na Wymiar”.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą w zakresie Opakowania na Wymiar następuje z uwzględnieniem poniższych warunków Regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia na Opakowania Na Wymiar następuje w E-Sklepie w zakładce „Opakowania na Wymiar”. Klient wybiera kolejno model kartonu, rodzaj tektury oraz podaje wymiary Opakowań na Wymiar, tj. długość, wysokość i szerokość (Klient wskazuje wymiary wewnętrzne Opakowania Na Wymiar). Następnie, kalkulator E-Sklepu wylicza Klientowi cenę dla podanych powyżej parametrów. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po zaznaczeniu przez Klienta przycisku „Zamawiam”.
 4. Opakowania na Wymiar są dostarczane do Klienta w zestawach do samodzielnego złożenia.
 5. Z uwagi na charakter procesu produkcyjnego, tj. produkcję na indywidualne Zamówienie Klienta, Produkt Opakowania Na Wymiar nie podlega zwrotowi za wyjątkiem zwrotów wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu.
 6. Minimalna ilość Opakowań Na Wymiar jaką musi zamówić Klient wynosi 20 sztuk. Sprzedawca nie oferuje mniejszej ilości Opakowań Na Wymiar.
 7. Przewidywany termin realizacji (dostawy) Zamówienia zawierającego Opakowania Na Wymiar wynosi do 5 Dni Roboczych liczonych od Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym zostało złożone Zamówienie. Zamówienie Opakowań Na Wymiar jest zwolnione z opłaty za kompletacje zamówienia.
 8. Opakowania Na Wymiar mogą zawierać widoczne zgięcia w różnych miejscach zamawianego opakowania – zgięcie to nie wpływa na jakość i wytrzymałość zamówionego opakowania oraz nie jest wadą produkcyjną.
 9. Opakowania Na Wymiar powinny być przechowywane w miejscu suchym, przewiewnym z dala od urządzeń grzewczych, na paletach lub regałach. Opakowania Na Wymiar powinny być  również chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz wtargnięciem insektów oraz gryzoni.

 

§ 5. Zasady płatności

 1. Płatność na rzecz DPD za złożone Zamówienie następować będzie w terminie płatności za okres rozliczeniowy wskazany w Umowie, na podstawie faktury VAT wystawionej przez DPD w formie elektronicznej oraz doręczanej Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Płatność za Zamówienie następować będzie na zasadach określonych Umową.
 3. Zasady  wystawiania i doręczania faktur określa Umowa.

 

 

§ 6. Koszt, sposoby i termin dostawy Zamówienia

 1. Sprzedawca dostarcza Zamówienie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku wskazania przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia, jako adresu dostawy Zamówienia, adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. Przy każdym Zamówieniu,  naliczana jest opłata za Kompletację w wysokości wskazanej w eSklepie przy finalizacji Zamówienia.
 3. Dostarczenie Zamówienia następuje własnymi środkami Sprzedawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.  Przewóz zamówionych Produktów realizowany jest na podstawie regulaminów DPD dostępnych na stronie www.dpd.com.pl.
 4. Przewidywany termin realizacji (dostawy) Zamówienia wynosi do 3 Dni Roboczych liczonych od Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym zostało złożone Zamówienie, przy uwzględnieniu § 4a. ust. 7. Regulaminu.
 5. Zasady dostarczenia Zamówienia określają Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług i Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Krajowym udostępnione na stronie www.dpd.com.pl. w zakresie Serwisu krajowego DPD CLASSIC.

 

§ 7. Odpowiedzialność Klienta oraz Użytkownika

 1. Dane dostępowe do eSklepu takie jak Login i Hasło są poufne i powinny być przechowywane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo oraz nie mogą być udostępniane przez Klienta lub Użytkownika osobom trzecim.
 2. Klient odpowiada za działania i zaniechania Użytkowników jak za własne.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie eSklepu. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji eSklepu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. DPD jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia przez Klienta wyrządzonej przez Użytkownika szkody.
 4. DPD może zablokować dostęp Klientowi lub indywidualnemu Użytkownikowi do eSklepu i nakazać zaprzestanie korzystania z eSklepu w szczególności, gdy Klient lub Użytkownik narusza Regulamin lub Umowę, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu eSklepu, dokonuje czynności niezgodnych z prawem, działa na szkodę DPD lub innych Użytkowników, używa eSklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub niezgodnych z prawem.
 5. Klient oraz Użytkownik obowiązani są do korzystania z eSklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej DPD oraz osób trzecich. Klient oraz Użytkownik obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest wykorzystywanie eSklepu przez Klienta lub Użytkownika w sposób naruszający uzasadnione interesy DPD. W szczególności zakazane jest wprowadzanie lub przesyłanie za pośrednictwem eSklepu treści o charakterze bezprawnym, informacji zawierających wirusy, konie trojańskie, czy inne programy komputerowe, których przeznaczeniem jest niszczenie, zakłócanie pracy, przechwytywanie lub przywłaszczanie dowolnych informacji albo naruszenie prawa. Ponadto zakazane jest wykorzystywanie eSklepu w sposób mogący zakłócić jego prawidłowe działanie. W przypadku wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika eSklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy DPD, DPD zastrzega możliwość odstąpienia od świadczenia Usług Elektronicznych oraz Usług w ramach Umowy.

 

§ 8. Odpowiedzialność DPD  

 1. DPD dołoży starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie eSklepu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. DPD zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu eSklepu.
 3. DPD zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia eSklepu lub ograniczenia do niego dostępu w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników oraz Klienta.
 4. DPD nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Klient lub indywidualny Użytkownik. Klient oraz indywidualny Użytkownik są wyłącznie odpowiedzialni za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z eSklepu, sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym.
 5. DPD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania eSklepu oraz nieprawidłowego korzystania z eSklepu przez Klienta lub indywidualnego Użytkownika.
 6. DPD nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Klienta lub Użytkownika Hasła lub Loginu osobie nieuprawnionej.
 7. DPD nie odpowiada za treść danych generowanych przez Klienta przy pomocy eSklepu.
 8. DPD nie odpowiada za utratę danych wprowadzanych do eSklepu lub generowanych przy pomocy eSklepu, spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od DPD.
 9. DPD nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność eSklepu lub jakiejkolwiek jego funkcjonalności z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia niezależne od woli człowieka, a także z powodu działań lub zaniechań Klienta lub indywidualnego Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 10. Odpowiedzialność DPD w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie łaczne roszczenia - do wysokości rzeczywistej szkody, nie więcej jednak niż do kwoty Wartości Netto Zamówienia. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.

 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne / zgłoszenia

 1. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo żądać jedynie usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad. Prawo do żądania usunięcia wady lub wymiany Produktu wygasa, jeżeli Klient nie zbadał Produktu bezpośrednio po jego doręczeniu w obecności doręczyciela i nie powiadomił niezwłocznie DPD o wadzie wraz z jej opisem zgodnie z niniejszym § 9:

a)         w trybie posprzedażowym - poprzez przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „Kontakt” eSklepu, w terminie 7 dni od daty doręczenia Produktu;

b)        w trybie reklamacyjnym - pisemnie na adres siedziby DPD lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji, dostępnego na stronie internetowej www.dpd.com.pl, w terminie 14 dni od daty doręczenia Produktu. 

Każde ze zgłoszeń, o których  mowa w lit. a) i b) powyżej, zwane jest dalej również „Reklamacją”.

 1. Podmiotem uprawionym do składania Reklamacji jest wyłącznie Klient.
 2. Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest dokonanie przez Klienta stosownego zgłoszenia (Reklamacji) zawierającego, w szczególności:

a)         nazwę Klienta (Reklamującego);

b)        dane kontaktowe Klienta (Reklamującego);

c)         numer Zamówienia;

d)        podanie  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju wady;

e)         żądanie Klienta (Reklamującego);

f)         wykaz załączanych dokumentów;

g)        podpis Klienta (Reklamującego);

h)        dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia Reklamacji przez pełnomocnika.

 1. Reklamowane Produkty Reklamujący zobowiązany jest zwrócić DPD na zasadach opisanych w § 10 poniżej.
 2. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez DPD następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z Reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez DPD w związku z realizacją Umowy Sprzedaży.
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie, Reklamacje nieścisłe lub niekompletne, Reklamacje uzupełnione po terminie lub Reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 5. Zgłoszenie w zakresie nieprawidłowości technicznych, dotyczących funkcjonowania eSklepu, powinno zawierać co najmniej: dane Użytkownika, dane Klienta, nr Numkat, adres poczty elektronicznej oraz opis problemu w działaniu eSklepu wraz ze wskazaniem daty jego wystąpienia. Zgłoszenia, o których mowa w poprzednim zdaniu, powinny być kierowane na adres siedziby DPD lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „Kontakt” eSklepu.
 6. DPD po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, podejmie niezbędne kroki w celu jego zbadania, a w przypadku gdy zgłoszenie jest zasadne – w celu usunięcia nieprawidłowości.
 7. Wszelkie Reklamacje związane z niewykonaniem usługi dostarczenia Zamówienia, opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia, ubytku przesyłki zawierającej zamówione Produkty, rozpatrywane są na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług w Obrocie Krajowym DPD Polska Sp. z o.o., dostępnym na stronie www.dpd.com.pl.  

 

§ 10. Zwroty

 1. Zwroty Produktów dopuszczalne są w następujących wypadkach:

a)         w przypadku błędnie złożonego Zamówienia z przyczyny leżącej po stronie Użytkownika – w opisanym przypadku zwrot Produktu następuje na koszt Klienta;

b)        w przypadku Reklamacji Produktu -  w opisanym przypadku zwrot następuje na koszt Sprzedawcy.

 1. Zwrot Produktów w obu opisanych w ust. 1 powyżej przypadkach, następuje poprzez przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „Kontakt” eSklepu.
 2. Zwroty powinny być kierowane wyłącznie na adres:  DPD Polska Sp. z o.o. – Magazyn Logistyczny, ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów. 
 3. Umowy mogą przewidywać odstępstwa od warunków opisanych w niniejszym § 10.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z eSklepu jest DPD. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: www.sklep.dpd.com.pl.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy, Regulaminów DPD, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. DPD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują z dniem ich opublikowania na stronie www.sklep.dpd.com.pl.
 4. DPD zastrzega sobie możliwość wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników i Klientów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z eSklepu.
 5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy dostęp Klienta oraz wszystkich utworzonych kont Użytkowników do eSklepu zostanie zablokowany.
 6. Wszelkie pytania, opinie oraz oświadczenia do DPD, Klient lub Użytkownik może kierować za pośrednictwem  formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „Kontakt” eSklepu.
 7. Wszelkie spory sądowe między DPD a Klientem lub Użytkownikiem, związane z korzystaniem z eSklepu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby DPD.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się bezskuteczne lub nieważne, pozostanie to bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką - ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2022 r.